Ποσό €100 εκατομμυρίων, με αρνητικό κόστος δανεισμού, άντλησε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της δημοπρασίας τρίμηνων γραμματίων του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 12 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους € 182 εκ. περίπου και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ με μέση σταθμική απόδοση -0,14%.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,16% και -0,12%.