Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δασμολογική κατάταξη προϊόντος – «κασέτα μελάνης»

Η Δασμολογική κατάταξη κασέτας μελάνης καταγράφτηκε στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερ. 10 Αυγούστου 2016.

Καταγραφή εισαγωγών στα προϊόντα από μη κραματοποιημένο ή κραματοποιημένο χάλυβα

Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών είναι υποχρεωμένες να αρχίσουν την καταγραφή των εισαγωγών στην Ένωση πλατέων προϊόντων από μη κραματοποιημένο χάλυβα