Ανακοινώσεις Τελωνείων

Δασμολογική κατάταξη μονάδας διανομής ισχύος

Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2016 καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, ενός προϊόντος το οποίο αποκαλείται “μονάδα διανομής ισχύος”.

Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι

Επιβάλλονται ταξιδιωτικοί περιορισμοί και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, που υπονομεύουν τη Δημοκρατία ή περιορίζουν την εξεύρεση πολιτικής λύσης στο Μπουρούντι.

Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2017

Αντικαθίσταται το Παράρτημα του Βασικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.