Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα

Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα, καταγωγής της Κίνας έπειτα από επανεξέταση.

Αντικατάσταση Εγκυκλίου ΕΕ αναφορικά με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούνται από πολλά μέρη

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την αντικατάσταση της Εγκυκλίου ΕΕ «Τ» (604), ημερ. 4/7/2016, αναφορικά με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούνται από πολλά μέρη (MCOs).

Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, για εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές γλυκονικού νατρίου καταγωγής Κίνας

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές γλυκονικού νατρίου καταγωγής Κίνας.

Αξία εμπορευμάτων για την οποία μπορεί να παραχωρηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση με απλουστευμένες διαδικασίες

Αναφορικά με την αξία εμπορευμάτων για τα οποία μπορεί να παραχωρηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση με απλουστευμένες διαδικασίες.

Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων πλατέων προϊόντων θέρμης έλασης από σίδηρο

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών καλούνται να αρχίσουν την καταγραφή των εισαγωγών στην Ένωση ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης από σίδηρο

Αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τις αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.