Ανακοινώσεις Τελωνείων

Διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για περιπτώσεις που τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία

Συμπληρώνεται ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Θέσπιση Κανόνων για Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα

Διορθώνεται ο Εκτελεστικός Κανονισμός για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Τελωνειακές διατυπώσεις σε εμπορεύματα που προορίζονται για πλοία και εξέδρες που βρίσκονται στην ΑΟΖ τρίτων χωρών

Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης εξαγωγής/επανεξαγωγής ανάλογα με τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων απαιτείται για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής τελωνειακών διατυπώσεων

Περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες