Ανακοινώσεις Τελωνείων

Εκτελεστικός Κανονισμός για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Εκτελεστικό Κανονισμό για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής.

Eνημερωτικό φυλλάδιο από τα Τελωνεία της Γαλλίας όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να σκανάρουν οι μεταφορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα μεταφέρουν εμπορεύματα στην Γαλλία, πριν την είσοδό τους στην Γαλλία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Eνημερωτικό φυλλάδιο από τα Τελωνεία της Γαλλίας όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να σκανάρουν οι μεταφορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα μεταφέρουν εμπορεύματα στην Γαλλία, πριν την είσοδό τους στην Γαλλία.

Αναθεώρηση αρ. 1 Εγκυκλίου ΕΕ – «Ε» (98) με ημερ. 9 Νοεμβρίου 2020 – Έξοδα Αεροπορικής Μεταφοράς που Ενσωματώνονται στη Δασμολογητέα Αξία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση αρ. 1 Εγκυκλίου ΕΕ – «Ε» (98) με ημερ. 9 Νοεμβρίου 2020 – Έξοδα Αεροπορικής Μεταφοράς που Ενσωματώνονται στη Δασμολογητέα Αξία.

Τροποποίηση Κανονισμού για την αναστολή αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση Κανονισμού για την αναστολή αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Εισαγωγή μεταχειρισμένων μηχανοκινήτων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εισαγωγή μεταχειρισμένων μηχανοκινήτων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).