Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού όσον αφορά τα έντυπα για τις αναλήψεις υποχρέωσης τριτεγγυητή και την ενσωμάτωση των εξόδων αεροπορικής μεταφοράς στη δασμολογητέα αξία ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού όσον αφορά τα έντυπα για τις αναλήψεις υποχρέωσης τριτεγγυητή και την ενσωμάτωση των εξόδων αεροπορικής μεταφοράς στη δασμολογητέα αξία ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας από 01/01/2021 τα οποία τελούσαν σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικά καθεστώτα κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας από 01/01/2021 τα οποία τελούσαν σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικά καθεστώτα κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT).

Δημοσίευση πίνακα κανονισμών δασμολογικής κατάταξης και τροποποιήσεων των επεξηγηματικών σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΕΣΣΟ)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δημοσίευση πίνακα κανονισμών δασμολογικής κατάταξης και τροποποιήσεων των επεξηγηματικών σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΕΣΣΟ).

Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας από 01/01/21 τα οποία τελούσαν σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικά καθεστώτα κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας από 01/01/21 τα οποία τελούσαν σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικά καθεστώτα κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων σχετικά με τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Καθορισμός ετήσιων τελών άδειας για κατασκευή προϊόντων που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον καθορισμό ετήσιων τελών άδειας για κατασκευή προϊόντων που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης.

Έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών.