Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αναθεώρηση Αρ. 9 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018. Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση Αρ. 9 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018.  Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD). 

Αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Ορθή συμπλήρωση της θέσης 24, Φύση Συναλλαγής, της ηλεκτρονικής διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ορθή συμπλήρωση της θέσης 24, Φύση Συναλλαγής, της ηλεκτρονικής διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή/επανεισαγωγή εμπορευμάτων για παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος. Επιβεβαίωση αριθμών ΦΠΑ στο διευρωπαϊκό σύστημα VIES

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή/επανεισαγωγή εμπορευμάτων για παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος.  Επιβεβαίωση αριθμών ΦΠΑ στο διευρωπαϊκό σύστημα VIES. 

Επιβολή οριστικών αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου προς μεταποίηση καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2170 για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του ιδίου προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικών αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου προς μεταποίηση καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2170 για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του ιδίου προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών κοινής ωφέλειας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών κοινής ωφέλειας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.