Εγκυκλιοι

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών — κανόνες για τις διασυνοριακές νομικές διαφορές

Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Διασυνοριακών Μικροδιαφορών είναι ένας γρήγορος και οικονομικός τρόπος ώστε η επιχείρησή σας να ανακτήσει οφειλόμενα ποσά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία καλύπτει αξιώσεις μέχρι 5.000 ευρώ (εκτός από τα έξοδα) σε όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση τη Δανία.

Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης – Προσωρινή Ρύθμιση Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης με τίτλο Προσωρινή Ρύθμιση Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η για το Σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας “Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού – Οκτώβριος 2017”.

Δημόσια Διαβούλευση: “Αναβάθμιση του Ψηφιακού Εταιρικού Δικαίου”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβαθμίζει το Ψηφιακό Εταιρικό Δίκαιο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια πρωτοβουλία που έχει προγραμματιστεί προς έγκριση στις αρχές του 2023.

Σχέδιο παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2022 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Ερωτηματολόγιο για τη δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Αναπτύξεως

Η Γενική Διεύθυνση REFORM της Ε. Επιτροπής ενέκρινε το 2021 αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για παροχή Ειδικής Τεχνικής Βοήθειας για την δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Αναπτύξεως (National Promotion Agency).

Ανακοίνωση για επικίνδυνα προϊόντα ΚΜΕ/15

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμοι του 2018 έως 2021 – Διάταγμα για τα τέλη και επιβαρύνσεις με βάση το άρθρο 47

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων (2018 έως 2021) ετοιμάστηκε σχετικό Διάταγμα που αναφέρεται ως «το περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τέλη και επιβαρύνσεις) Διάταγμα του 2022».

European & National CYS Standards

Αγαπητά Μέλη, σας επισυνάπτoυμε γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων.