Εγκυκλιοι

Έναρξη υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Eurostars 2

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το ίδρυμα Προώθησης Έρευνας δέχεται υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων του προγράμματος Eurostars 2, η οποία έχει καθοριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα “Eurostars” αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού Euroka που εντάσσεται στα πλαίσια του άρθρου 185 της Συνθήκης της Ε.Ε. και προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Πιο κάτω θα βρείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων: 1) Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ακεσουλφαμικού καλίου και ακεσουλφαμικού καλίου που περιέχεται σε ορισμένα παρασκευάσματα και / ή μείγματα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/787. 2) Αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/981 του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013. 3) Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή – Σύστημα Επιστροφής, Χρήση πληροφοριακού

Ερωτηματολόγιο Κεντρικής Τράπεζας για τη 2η σειρά 20 ευρώ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μας έχει πληροφορήσει ότι σε σχέση με την εισαγωγή της δεύτερης σειρά 20 ευρώ (ES2 series) στις 25 Νοεμβρίου 2015, το Ευρωσύστημα χρειάζεται να παρακολουθεί την πρόοδο προσαρμογής των μηχανών που χειρίζονται τραπεζογραμμάτια, των νομισματοδεκτών τραπεζογραμματίων και των συσκευών ελέγχου αυθεντικότητας τραπεζογραμματίων για την αποδοχή του νέου τραπεζογραμματίου 20 ευρώ. Ως εκ τούτου οι πληροφορίες που θα δώσουν οι ενδιαφερόμενοι (προμηθευτές και χρήστες των μηχανών) θα είναι πολύ χρήσιμες.

Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, έχει αποφασίσει να συμφωνήσει με εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) που προβλέπει ότι για κατασκευαστικά συμβόλαια, για έργα των οποίων η μελέτη εκπονείται από τον εργοδότη ή από συμβούλους τους και των οποίων η μελέτη εκπονείται απο τον εργοδότη ή απο συμβούλους τους και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι πέραν των 100.000 ευρώ,

Ενημέρωση για το πρόγραμμα IDEA

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους την έναρξη του προγράμματος IDEA (Innovate.Develop.Excel.Accomplish.) το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός ευνοικού περιβάλλοντος για την τόνωση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου και του Cyprus International Institute of Management και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην Κύπρο επιτάχυνσης και επιχειρηματικής επώασης, συνολικής διάρκειας 12 μηνών. Περισσότερες πληροφορίες

Περιλήψεις Νομοθεσιών των πλαισίων Αφερεγγυότητας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του για τις περιλήψεις που αφορούν στις νομοθεσίες του Πλαισίου Αφερεγγυότητας οι οποίες περιγράφουν τις κυριότερες πρόνοιες της κάθε νομοθεσίας. Οι περιλήψεις έχουν ετοιμαστεί από Λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με το θέμα και είναι διαθέσιμες στην πιο κάτω ιστοσελίδα http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/All/905CB953571CE3B8C2257E280034DF93 Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια Διαβούλευση για τις τιμές πετρελαιοειδών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για την αξιολόγηση των τιμών πετρελαιοειδών στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλλεται για βελτίωση του υφιστάμενου τρόπου αξιολόγησης. Περισσότερες πληροφορίες

Κανονισμοί για τη λειτουργία ανελκυστήρων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει κάθε ιδιοκτήτη ανελκυστήρα ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ανελκυστήρων ο καθένας πρέπει να μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα του. Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα φροντίζει για τη συντήρηση του ανελκυστήρα του από συντηρητή ανελκυστήρα τουλάχιστον στη συχνότητα που καθορίζεται στους καθορισμούς. Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση πλαστικών στο Κάιρο

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 30 Ιουλίου 2015 και 2 Αυγούστου 2015 θα πραγματοποιηθεί η Έκθεση Middle East Exhibition for Plastic, Pipes and Petrochemichals στο Κάιρο. Επισυνάπτεται αυτόδηλη επιστολή της Πρεσβείας της Αιγύπτου στη Λευκωσία για ενημέρωση και ενέργειες.

Ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου παραλήπτη

Το ΚΕΒΕ δημοσιεύει ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου παραλήπτη για ενημέρωση σας. Η ανακοίνωση αφορά την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.4) Νόμου του 2015, Ν89(Ι)/2015, ο οποίος αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του περί Εταιρειών Νόμου, διαμέσου, μεταξύ άλλων, του εξορθολογισμού της διαδικασίας εγγραφής εταιρειών και της ενδυνάμωσης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής επικαιροποίηση της πληροφόρησης που τηρεί ο Έφορος Εταιρειών και