Εγκυκλιοι

European & National CYS Standards

Αγαπητά Μέλη, σας επισυνάπτoυμε γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων.

Ανακοίνωση για επικίνδυνο προϊόν ΚΜΕ/20

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

Ανακοίνωση για επικίνδυνο προϊόν ΚΜΕ/19

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

Εκδήλωση Δικτύωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα και Εκδήλωση Δικτύωσης για όσους ενδιαφέρονται για να υποβάλουν αιτήσεις στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) για το 2022.

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC

Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν τον Μάιο 2022 από τη CEN & CENELEC, τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά CYS στην ελληνική γλώσσα και τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) τον Μάιο 2022.

Έγκριση σχεδίου χορηγιών για αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο χορηγιών για αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τη Θερμική καταπόνηση σε Υποστατικά και Εργοτάξια (Ιούλιος και Αύγουστος 2022)

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα διεξαχθεί εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και άλλα υποστατικά όπου διεξάγονται υπαίθριες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας . Η εκστρατεία έχει ως στόχο την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο, ο οποίος ενδέχεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Σχέδιο για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην Έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής «GITEX»

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για συμμετοχή σε εκθέσεις Υπηρεσιών στο εξωτερικό, στις οποίες το Υπουργείο συμμετέχει με κρατικό περίπτερο, προτίθεται να συμμετάσχει στην έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής GITEX η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, ΗΑΕ, από τις 10 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022.

Υπερψήφιση περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3 & 4) Νόμοι του 2022

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας της, υπερψήφισε δύο πολύ σημαντικές τροποποιήσεις του Περί εταιρειών Νόμου, που σας ενημερώνουμε πιο κάτω, μετα και τις άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες του ΚΕΒΕ (Επισυνάπτονται).

Δημόσια Διαβούλευση – Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης»

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Υπουργείο Άμυνας προτίθενται να ανακοινώσουν το νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» που σκοπό έχει την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης για πολιτικού τύπου εφαρμογές.