Εγκυκλιοι

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2022, στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ανακοίνωση για επικίνδυνα προϊόντα ΚΜΕ/1

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 535/2021)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 535/2021) που εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1832 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 89/656/ΕΟΚ και αφορά τεχνικές προσαρμογές στη χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας.

European & National CYS Standards

Σας επισυνάπτoυμε γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων.

Κυβερνητικές εγγυήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους

Σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 19/11/2021 (ΚΔΠ 476/2021) αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι, που είναι δικαιούχοι για παραχώρηση δανείου, θα πρέπει εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων και σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι έχουν διευθετήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Διευκρινίσεις για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για αναχαίτιση της διασποράς της COVID-19 – 5 Ιανουαρίου 2022

Αγαπητά Μέλη, σας επισυνάπτονται οι Διευκρινίσεις για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για αναχαίτιση της διασποράς της COVID-19 – 5 Ιανουαρίου 2022.

Ο «Περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021»

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι, με στόχο την εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/633, η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στη ψήφιση του «Περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2021». Το θέμα βρισκόταν υπό συζήτηση στη Βουλή εδώ και αρκετό καιρό και υπήρχαν αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά των Αγροτικών Οργανώσεων.