Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους, επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και να διαχειρίζεται ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (Information Management System for Official Controls – «IMSOC»). Η λειτουργία του εν λόγω Συστήματος βασίζεται στον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1715 και θα αποτελείται από τα υφιστάμενα συστήματα τα οποία έχουν πρόσφατα αναβαθμιστεί όπως π.χ. το RASFF, το TRACES NT, το AAC κλπ τα οποία και θα χρησιμοποιούν κοινή βάση δεδομένων.

Περισσότερα