Ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος θα διατάξει τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας μετά την καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το ΕΔΑΔ σε καταβολή αποζημίωσης για υπόθεση που καταχώρησε εναντίον της η εταιρεία «Μιχαήλ ΘεοδοσίουΛΤΔ».

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι η απόφαση του Ε.Δ.Α.Δ. επιδικάζει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης ποσού €8.750.000,00 για την απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας του αιτητή, καθώς επίσης και ποσού €6.400,00 επιπρόσθετη αποζημίωση για την καθυστέρηση στη διαδικασία και €23.445,00 για δικηγορικά έξοδα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που η απόφαση καταστεί τελική, διαφορετικά καταβάλλεται τόκος με συγκεκριμένο επιτόκιο.

Η απαλλοτρίωση, σημειώνει, αφορά στα τεμάχια 23 και 24/1 (νέο τεμάχιο 74), του Φ./Σχ. LIV/59.2.Ι και ΙΙ, στην ενορία Νεαπόλεως, στο Δήμο Λεμεσού, γη και αποθήκη, έκτασης 4.462 μ2. Για τα τεμάχια αυτά δημοσιεύτηκε Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης, με τη Δ.Π. 824/1.12.1972 και Διάταγμα Απαλλοτρίωσης με τη Δ.Π. 65/26.1.1973. Απαλλοτριούσα Αρχή ήταν ο Δήμος Λεμεσού.

Ο Δήμος Λεμεσού, προσθέτει, στις 5.1.1977, ζήτησε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την ετοιμασία έκθεσης εκτίμησης, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 7.9.1978. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε στο ποσό των £100.000,00 και το συνολικό ποσό £277.994,51 καταβλήθηκε στις 16.1.1995 από το Δήμο Λεμεσού στους ιδιοκτήτες (κεφάλαιο £100.000,00 και τόκοι £177.994,51). Η συνεισφορά του κράτους ανερχόταν στα 2/3. Η ακίνητη ιδιοκτησία ενεγράφη στο Δήμο Λεμεσού στις 23.1.1995.

Δημοσιεύτηκε, επίσης, Διάταγμα Επίταξης Αρ. 1770/25.11.1994, διάρκειας δύο χρόνων, με Επιτάσσουσα Αρχή το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι ιδιοκτήτες φαίνεται να χρησιμοποιούσαν τις αποθήκες μέχρι τότε.

Οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, καταχώρισαν την Παραπομπή 5/1995 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και με βάση την Απόφαση ημερομηνίας 11.3.2002, το Τμήμα στις 18.12.2003 και 11.10.2006, προχώρησε στην πληρωμή των επιπρόσθετων ποσών των £32.284,26 (κεφάλαιο £20.637,05 και τόκοι £11.647,21) και £11.726,25 (κεφάλαιο £3.056,00 και τόκοι £8.670,25) αντίστοιχα, καθώς και του ποσού των £1.500,00, ως εκτιμητικά έξοδα. Η αγοραία αξία του ακινήτου στις 29.12.1994, για σκοπούς της παραπομπής, συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές στο ποσό των £2.150.000,00.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν οι ιδιοκτήτες εναντίον του Δήμου Λεμεσού, με την Απόφαση ημερομηνίας 19.3.2004, απέρριψε την Πολιτική Έφεση Αρ. 11363.

Ακολούθησε, συνεχίζει, η Απόφαση του Ε.Δ.Α.Δ. στις 15.1.2009, με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα για παραβίαση του δικαιώματος περιουσίας (Άρθρο 1 Πρωτόκολλο της Σύμβασης) και του δικαιώματος για εύλογο χρόνο για εκδίκαση παραπομπής (Άρθρο 6.1 της Σύμβασης).

“Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και του υπερβολικά μεγάλου ποσού της αποζημίωσης που έχει επιδικάσει το ΕΔΑΔ, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος θα διατάξει, άμεσα, τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ.