Αποφάσεις για το σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής Κατά της Διαφθοράς, πήρε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε επίσης την επέκταση της προθεσμίας εξόφλησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 30 Νοεμβρίου 2015.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος δήλωσε αρχικά ότι το σώμα επιβεβαίωσε σήμερα προηγούμενη απόφαση του με την οποία, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ρυθμίζει με απόλυτα νόμιμα τρόπο τη μείωση των τελών για τα σκύβαλα και απορρίμματα από 75 ευρώ σε 39 ευρώ τον τόνο και για το σκοπό αυτό τροποποιήθηκε πρόσφατα το συμβόλαιο του υφιστάμενου εργολάβου.

Επίσης, όπως είπε, το Υπουργικό εξουσιοδότησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης να ορίσει σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Επιτροπή που θα απαρτίζεται από λειτουργούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και της Προεδρίας η οποία θα διαβουλευθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες για να συντάξει προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Κατά της Διαφθοράς.

Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε στη συνέχεια πως το Υπουργικό ενέκρινε επίσης τη σύσταση ad hoc Υπουργικής Επιτροπής που θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της ετοιμασίας της Εθνικής Στρατηγικής Κατά της Διαφθοράς και την υποβολή της στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση. Η Υπουργική Επιτροπή θα αποτελείται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Παιδείας και Πολιτισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως υποθέσεις διαφθοράς καταγράφονται κατά καιρούς και στις Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή και της Επιτρόπου Διοικήσεως, χωρίς όμως την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους με αποτέλεσμα να έχει μέχρι σήμερα διενεργηθεί έρευνα, να ασκηθεί δίωξη ή να ληφθεί απόφαση στην Κύπρο μόνο για ένα μικρό αριθμό υποθέσεων.

Παράλληλα, είπε πως όλα αυτά φανερώνουν την ανάγκη συστημικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς, μέσω μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής που θα καλύπτει τόσο την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οπως είπε, η στρατηγική θα εστιάζεται κυρίως στην πρόληψη που στοχεύει στη μείωση των ευκαιριών διαφθοράς και στην αποτροπή των αιτιών της, στην εκπαίδευση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, δομών και μέσων. Επίσης, θα εστιάζεται στην ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς και της αντίληψης της κοινωνίας στα σχετικά θέματα, καθώς και στην αποτελεσματική επιβολή μέτρων κατά της διαφθοράς, αλλά και στην αυξημένη συμμόρφωση σε κανόνες χρηστής διοίκησης και ενισχυμένη λογοδοσία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας

Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε στη συνέχεια ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης σήμερα νομοσχέδιο, με το οποίο μεταφέρεται η προθεσμία εξόφλησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, όπως είναι η υφιστάμενη πρόνοια της ισχύουσας νομοθεσίας, στις 30 Νοεμβρίου 2015. Κατ’ επέκταση μετατίθεται και η προθεσμία εξόφλησης με έκπτωση στις 31 Οκτωβρίου 2015.

Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, με το νομοσχέδιο προωθείται η αύξηση της έκπτωσης από 10% σε 15%, ενώ εάν η εξόφληση γίνει μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου ή μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τότε η έκπτωση αυξάνεται σε 17,5%.

Άλλες αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεά παραχώρηση 38 οικιστικών μονάδων σε 51 δικαιούχους πρόσφυγες.

Επίσης, το Υπουργικό ενέκρινε τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2015.

Με τους εν λόγω τροποποιητικούς Κανονισμούς ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

(α) Δημοπράτηση ιδιωτικών αριθμών αυτοκινήτων (συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών για χρήση σε προσωπική πινακίδα).

(β) Χρώμα πινακίδας οχήματος εκμισθούμενου άνευ οδηγού (ενοικίασης – Ζ) από κόκκινο σε άσπρο.

(γ) Χρώμα πινακίδας και γραμμάτων κυβερνητικών οχημάτων, από πορτοκαλί και μπλε, σε άσπρο και μαύρο, αντίστοιχα.