Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 5106 10 10, 7307 19 10, 7307 19 90, 8481 10 05 και 8536 70 00.

Τ (808)