Τροποποιούνται οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που έχουν δημοσευθεί στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνουν σημειώσεις για την κλάση 3920 και τΙς διακρίσεις ΣΟ 3926 40 00 και ΣΟ 6810 99 00.

Περισσότερες πληροφορίες