Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (Συνδυασμένη Ονοματολογία) αναφορικά με το κεφάλαιο 63.

T (833)