Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Παραρτημάτων Κανονισμού για εφαρμογή Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.

Κ (159)