Τροποποίηση παραρτήματος κανονισμού για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

T-859