Τροποποιούνται οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30/11/16.

Περισσότερες πληροφορίες