Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το περί Τελωνειακών Λιμανιών Διάταγμα του 2020, Κ.Δ.Π. 164/2020.

A(265)