Ο UNWTO ορίζει τον αειφόρο τουρισμό ως «τουρισμό που λαμβάνει πλήρως υπόψη το παρόν και το μέλλον τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής».

Περισσότερα