Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε μέσω ανασκόπησης χαρτοφυλακίου και ο οίκος επανεξέτασε την καταλληλότητα των αξιολογήσεων στο πλαίσιο της σχετικής κύριας μεθοδολογίας, των πρόσφατων εξελίξεων, και μια σύγκριση του οικονομικού και λειτουργικού προφίλ με παρόμοιες τράπεζες.

Η επανεξέταση δεν αφορούσε επιτροπή αξιολόγησης.

Η ανασκόπηση δεν αναγγέλλει μια δράση αξιολόγησης (rating action) πιστοληπτικής ικανότητας και δεν είναι μια ένδειξη του κατά πόσο είναι πιθανό να υπάρξει κάποια δράση πιστοληπτικής αξιολόγησης στο εγγύς μέλλον.

Ο οίκος δίνει βαθμολογία B3 για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής και Β1 για την RCB.

Η αξιολόγηση για την Τρ. Κύπρου ισοζυγίζει 1) την ενίσχυση της χρηματοδότησης καταθέσεων και ρευστότητας έναντι (2) αδύναμης αν και βελτιωμένης ποιότητας ενεργητικού με πολύ ψηλό απόθεμα προβληματικών δανείων και (3) την ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία ωστόσο παραμένει ευάλωτη σε πιθανές ζημιές που προέρχεται από ασθενέστερες ανακτήσεις προβληματικών δανείων της τράπεζας.

Η αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας εξισορροπεί: (1) τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα και (2) τη βελτιωμένη δομή χρηματοδότησης βάσει καταθέσεων και υψηλά ρευστά περιουσιακά στοιχεία έναντι του, (3) ακόμη πολύ ψηλού αποθέματος προβληματικών δανείων και (4) μέτρια κερδοφορία, αν και η δυναμική κέρδους έχει ενισχυθεί.

Η αξιολόγηση της RCB υποστηρίζεται από (1) την επιχείρηση που δημιουργήθηκε από κοινού και που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα VTB και υποστηρίζει τη δυναμικότητα εσόδων και οδηγεί σε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο τραπεζών, (2) τα χαμηλά ΜΕΔ της τράπεζας και (3) τα αποθέματα ισχυρών κεφαλαίων. Αυτοί οι παράγοντες είναι
ισορροπημένοι με το περιορισμένο αυτόνομο εγχώριο franchise της RCB αν και προοδευτικά αυξάνεται και ενισχύεται και τις ψηλές συγκεντρώσεις κεφαλαίων και δανείων, μερικώς μετριασμένες από τη χρηματοδότηση της στήριξης και των εγγυήσεων της VTB.

Την ολοκλήρωση της περιοδικής αξιολόγησης των ratings της Τρ. Κύπρου, Ελληνικής και RCB ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε μέσω ανασκόπησης χαρτοφυλακίου και ο οίκος επανεξέτασε την καταλληλότητα των αξιολογήσεων στο πλαίσιο της σχετικής κύριας μεθοδολογίας, των πρόσφατων εξελίξεων, και μια σύγκριση του οικονομικού και λειτουργικού προφίλ με παρόμοιες τράπεζες.

Η επανεξέταση δεν αφορούσε επιτροπή αξιολόγησης.

Η ανασκόπηση δεν αναγγέλλει μια δράση αξιολόγησης (rating action) πιστοληπτικής ικανότητας και δεν είναι μια ένδειξη του κατά πόσο είναι πιθανό να υπάρξει κάποια δράση πιστοληπτικής αξιολόγησης στο εγγύς μέλλον.

Ο οίκος δίνει βαθμολογία B3 για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής και Β1 για την RCB.

Η αξιολόγηση για την Τρ. Κύπρου ισοζυγίζει 1) την ενίσχυση της χρηματοδότησης καταθέσεων και ρευστότητας έναντι (2) αδύναμης αν και βελτιωμένης ποιότητας ενεργητικού με πολύ ψηλό απόθεμα προβληματικών δανείων και (3) την ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία ωστόσο παραμένει ευάλωτη σε πιθανές ζημιές που προέρχεται από ασθενέστερες ανακτήσεις προβληματικών δανείων της τράπεζας.

Η αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας εξισορροπεί: (1) τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα και (2) τη βελτιωμένη δομή χρηματοδότησης βάσει καταθέσεων και υψηλά ρευστά περιουσιακά στοιχεία έναντι του, (3) ακόμη πολύ ψηλού αποθέματος προβληματικών δανείων και (4) μέτρια κερδοφορία, αν και η δυναμική κέρδους έχει ενισχυθεί.

Η αξιολόγηση της RCB υποστηρίζεται από (1) την επιχείρηση που δημιουργήθηκε από κοινού και που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα VTB και υποστηρίζει τη δυναμικότητα εσόδων και οδηγεί σε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο τραπεζών, (2) τα χαμηλά ΜΕΔ της τράπεζας και (3) τα αποθέματα ισχυρών κεφαλαίων. Αυτοί οι παράγοντες είναι
ισορροπημένοι με το περιορισμένο αυτόνομο εγχώριο franchise της RCB αν και προοδευτικά αυξάνεται και ενισχύεται και τις ψηλές συγκεντρώσεις κεφαλαίων και δανείων, μερικώς μετριασμένες από τη χρηματοδότηση της στήριξης και των εγγυήσεων της VTB.