Από τις 25 Μαΐου 2018, η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) έχει μπει πλέον σε νέα βάση με την ταυτόχρονη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Από το 2016 μέχρι τον Μάιο του 2018, οι οργανισμοί είχαν να ετοιμαστούν για την εφαρμογή του Κανονισμού και να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες των 99 κεφαλαίων του. Ο Κανονισμός αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είτε αυτά είναι σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε φυσική μορφή (έντυπα έγγραφα).

Περισσότερα