Με τις παρενέργειες που προκαλεί η παγκόσμια χρηματοδοτική και οικονομική κρίση στις πλείστες χώρες, καθίσταται αναγκαίο όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι συμβάσεις πώλησης / αγοράς αγαθών είναι ισχυρές. Για το σκοπό αυτό, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα θα ασχοληθεί με την επεξήγηση / κατανόηση των νέων διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms 2020) αλλά και με την πρακτική εφαρμογή τους στις διάφορες εμπορικές συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου με σκοπό τον έλεγχο των κινδύνων, τη μείωση των εξόδων, τον περιορισμό των αχρείαστων διαφορών και την ομαλή διευκόλυνση της εκτέλεσης της εμπορικής συναλλαγής.

Ημερομηνία και Χώρος διεξαγωγής: 05 Μαρτίου 2020, ATLANTICA MIRAMARE BEACH HOTEL, Λεμεσός

Περισσότερα