Η παρουσίαση των μηχανισμών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και κυρίως η εφαρμογή τους μέσω ρεαλιστικών παραδειγμάτων θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα σε λογιστές και λογίστριες που ασχολούνται με την καταχώρηση των εμπορικών συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία ενός οργανισμού καθώς και με την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων που απεικονίζουν την λογιστική εικόνα μιας επιχείρησης. Ο συνδυασμός θεωρητικής ενημέρωσης και εφαρμογής των μηχανισμών αυτών μέσω παραδειγμάτων από πραγματικές καταστάσεις θα είναι ιδιαίτερα ευεργετικός.Περισσότερα