Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) λειτουργεί ως Ομοσπονδία των τοπικών Επιμελητηρίων των πέντε πόλεων της Κύπρου δηλαδή της Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου.

Το ΚΕΒΕ είναι η οργάνωση των Κυπρίων επιχειρηματιών και εκτός από την προσφορά ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών σ’ αυτούς, προωθεί τις απόψεις και θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία.

Τα μέλη του ΚΕΒΕ ξεπερνούν τις 8,000 και προέρχονται από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύοντας πέραν του 95% της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου. 140 και πλέον Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι από τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (περιλαμβανομένου του Τουρισμού) ανήκουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ.

Το ΚΕΒΕ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος λειτουργεί ως νομική οντότητα και δεν απολαμβάνει οποιεσδήποτε κρατικές ή άλλες χορηγίες. Τα έξοδα του καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών του και από χρεώσεις υπηρεσιών που προσφέρει.

Το ΚΕΒΕ είναι αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος στην Κύπρο και λαμβάνει ενεργό μέρος στον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Υπό την ιδιότητα του αυτή συμμετέχει μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κυβέρνηση στις διάφορες επιτροπές τριμερούς συνεργασίας που υπάρχουν στην Κύπρο και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων πχ Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή, Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, Συμβούλιο Περιβάλλοντος κλπ. Συνολικά το ΚΕΒΕ συμμετέχει σε πέραν των 80 επιτροπών, συμβουλίων και οργανισμών.

Το ευρύ φάσμα υπηρεσιών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει συμβουλές και πληροφόρηση σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών, προώθηση εξαγωγών, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συλλογή και διανομή επιχειρηματικών πληροφοριών (π.χ. ξένες αγορές, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς συμφωνίες κ.λ.π.), συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και οργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων, διοργάνωση εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό και υποδοχή ξένων εμπορικών αποστολών στην Κύπρο, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύνδεση με διεθνείς βάσεις δεδομένων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, συμβουλές σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, πληροφόρηση σε θέματα εργασιακών σχέσεων, έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και ΑΤΑ CARNETS, διαιτησία και διαμεσολάβηση σε εμπορικές διαφορές, εκπροσώπηση σε διάφορες κυβερνητικές και άλλες επιτροπές, έκδοση σειράς εμπορικών και άλλων επιχειρηματικών οδηγών, πώληση εκδόσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και πολλές άλλες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ είναι ενεργά αναμεμειγμένο και διαθέτει πλούσια εμπειρία σε σχέση με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα πολλά από τα οποία περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες.

Το ΚΕΒΕ έχει δημιουργήσει στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης και συμβουλών στα μέλη του αλλά και το ευρύ κοινό σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών και Κυπριακών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ λειτουργεί ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο και δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι το Επιμελητήριο είναι το κεντρικό σημείο παροχής σχετικών υπηρεσιών τόσο στις επιχειρήσεις όσο και το ευρύ κοινό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Μονάδα Ενημέρωσης και Επιχειρηματικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου που λειτουργεί στα πλαίσια του Enterprise Europe Network, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης για την Κύπρο, το Γραφείο Πωλήσεων των Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. στην Κύπρο και τη σύνδεση του με τις τράπεζες πληροφοριών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο.

Το ΚΕΒΕ έχει επίσης αναπτύξει στενές σχέσεις με πολλούς διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις. Πέραν της διατήρησης και προώθησης διμερών σχέσεων με Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ανά το παγκόσμιο, το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος και εκπρόσωπος της Κύπρου στα Ευρωεπιμελητήρια, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, την Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου, την Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το Ευρωεμπόριο, τη Διεθνή Υπηρεσία Κωδικοποίησης Προϊόντων, το Διεθνή Σύνδεσμο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προώθησης Εμπορίου.

Το προσωπικό του ΚΕΒΕ αποτελείται από 35 καταρτισμένα στελέχη. Οι υπηρεσίες του είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Διαθέτει επίσης πληροφοριακή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο η οποία περιέχει μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των μελών του με πλήρεις διευκολύνσεις αναζήτησης.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι www.ccci.org.cy

Τα γραφεία του ΚΕΒΕ βρίσκονται στη Λευκωσία σε ιδιόκτητο αναικισμένο οίκημα με πλήρεις διευκολύνσεις για την διεξαγωγή συνεδρίων, συναντήσεων και επιμορφωτικών προγραμμάτων.