Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προσδιορίσει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την RCB Bank Ltd, την Eurobank Cyprus Ltd, την Αlpha Bank Cyprus Ltd και την Astrobank Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους. Το εν λόγω μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.