Το ΚΕΒΕ, που εκπροσωπεί την εργοδοτική πλευρά στην Τεχνική Επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, σας πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μη δεσμευτικούς πρακτικούς οδηγούς για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη για προστασία των εργαζομένων από κινδύνους έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2013/35/ΕΕ περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσο αφορά την έκθεση των προσώπων στην εργασία σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες