Οι Βιομηχανικές Περιοχές αποτελούν βασικό εργαλείο ανάπτυξης και αναγκαίο συστατικό της βιομηχανικής πολιτικής του Κράτους. Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σκοπό τη σωστή λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών με τρόπο που να εξυπηρετούνται καλύτερα οι βιομηχανίες και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με τη διαχείριση των Βιομηχανικών Περιοχών το ΚΕΒΕ επιθυμεί να σημειώσει τα ακόλουθα ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα όλων των δεδομένων.

Πρώτον, τα σχετικά δημοσιεύματα περιορίζονται σε μια λογιστική προσέγγιση παραγνωρίζοντας πλήρως τους στόχους και τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία των Βιομηχανικών Περιοχών, ιδιαίτερα μετά το 1974 , καθώς και των δυσκολιών που προσφάτως αντιμετώπισαν οι βιομηχανίες ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Δεύτερον, οι συμβάσεις μίσθωσης που υπογράφει το κράτος (ο εκμισθωτής) με τις επιχειρήσεις (οι μισθωτές) αφορούν την παραχώρηση γης στους μισθωτές, έναντι ενοικίου, στην όποια μπορούν να ανεγείρουν βιομηχανικά και αποθηκευτικά υποστατικά για χρήσεις που επιτρέπονται με βάση τους σχετικούς κανονισμούς.

Τρίτο, σημειώνουμε ότι όλα τα συμβόλαια στις Βιομηχανικές Περιοχές αφορούν μακροχρόνιες μισθώσεις οι οποίες νόμιμα δίνουν τη δυνατότητα στους μισθωτές να πουλήσουν το εμπράγματο δικαίωμα ή να υπενοικιάσουν το τεμάχιο τους στο οποίο έχουν ανεγείρει υποστατικά με την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου, όπως προβλέπεται από τον

Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο. Η οποιαδήποτε νέα χρήση του βιομηχανικού τεμαχίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των Βιομηχανικών Περιοχών και αφού βέβαια δοθεί η απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τέταρτο, είναι τουλάχιστον ατυχής και παραπλανητική η σύγκριση των ενοικίων που αναφέρονται στα δημοσιεύματα καθώς το ένα αφορά το μίσθωμα μόνο για τη χρήση γης που καταβάλει ο αρχικός μισθωτής προς το κράτος ενώ το άλλο αφορά το ενοίκιο για την χρήση των υποστατικών που έχει ανεγείρει ο επιχειρηματίας με δικά του έξοδα στο ενοικιαζόμενο τεμάχιο.

Στην πρώτη περίπτωση το κράτος πληρώνεται για το ενοίκιο του οικοπέδου και στη δεύτερη ο επιχειρηματίας πληρώνεται και για το ενοίκιο του οικοδομήματος (επένδυση) εντός του τεμαχίου. Θεωρούμε ότι στο θέμα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση αφού το κόστος του ενοικίου της οικοδομής δεν μπορεί και δεν είναι λογικό να ισούται με το κόστος του ενοικίου του οικοπέδου.

Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι η ύπαρξη των βιομηχανικών περιοχών δεν οφείλεται μόνο στην πολιτική του κράτους αλλά και στη διάθεση των βιομηχάνων να πάρουν επιχειρηματικά ρίσκα και να επενδύσουν τη δεδομένη στιγμή στα συγκεκριμένα βιομηχανικά τεμάχια. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις και αναβαθμίσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό είναι συνεχείς Για αυτό και η οποιαδήποτε αξία έχει με την πάροδο του χρόνου δημιουργηθεί, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους μισθωτές οι οποίοι επένδυσαν πολλαπλάσια σε σχέση με το κράτος.

Τέλος, αναφορικά με τα απλήρωτα ενοίκια, το ΚΕΒΕ έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι προασπίζεται το επιχειρήν στα πλαίσια της νομιμότητας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δεν πρόκειται να δοθεί κάλυψη σε καμιά επιχείρηση η οποία εσκεμμένα δεν τηρεί τις συμβατικές τις υποχρεώσεις προς το Κράτος. Και αυτό γιατί τα βιομηχανικά τεμάχια είναι πολύ λίγα και η οποιαδήποτε ανοχή στο θέμα αυτό στερεί το δικαίωμα σε άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν και μπορούν να δραστηριοποιηθούν στις Βιομηχανικές Περιοχές. Προς την κατεύθυνση της καλύτερης και εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού των Βιομηχανικών Περιοχών το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου , Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει καταλήξει σε συνεργασία και με το ΚΕΒΕ σε μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πολική που εξορθολογίζει και εκσυγχρονίζει το όλο πλαίσιο για τις βιομηχανικές περιοχές.