Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον “Ο Περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020, Ν.157(Ι)2020”.

FK (190)