Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον  Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι το 2020 Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος του Νόμου.

Φ(33)