Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον “Ο Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος αρ. 94(Ι)” του 2004 όπως τροποποιήθηκε.

Α(275)