Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ορθή συμπλήρωση της θέσης 24, Φύση Συναλλαγής, της ηλεκτρονικής διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής.

ΕΔΕ (12)