Σας ενημερώνουμε σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε ότι έχει τροποποιηθεί το έντυπο της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να διαβιβάζονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όπου το εργοτάξιο. Το έντυπο και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος .

Περισσότερα