Έχουμε πληροφορηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επανεξετάσει τους κανόνες που έχει θεσπίσει για τις μεταφορές αποβλήτων (Κανονισμός 1013/2006). Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να περιλαμβάνει επικίνδυνα υλικά που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Περισσότερα