Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων “RESTART 2016-2020” για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδεΚ) ανακοινώνει νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων των ακόλουθων τριών (3) Προγραμμάτων RESTART 2016-2020: 1) Δημιουργία και αρχική ανάπτυξη STARTUPs με διεθνή προσανατολισμό (PRE-SEED/0719), 2) Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από STARTUPs (SEED/0719) και 3) Ανάπτυξη και προώθηση διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
από υφιστάμενες επιχειρήσεις (INNOVATE/0719).

Περισσότερες πληροφορίες