Ως αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση του COVID-19 και με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει μέτρα, τα οποία τίθενται σε άμεση ισχύ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Περισσότερα