Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την έναρξη της συζήτησης της πρότασης νόμου για τη ρύθμιση με δόσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών που αφορούν προηγούμενα χρόνια.

Σκοπός της πρότασης νόμου, είναι η ρύθμιση της καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας με δόσεις, επιτρέποντας παράλληλα (νοουμένου ότι τηρούνται ορισμένες υποχρεώσεις από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα) να μειώνονται ανάλογα οι πρόσθετες οφειλές (χρηματικές επιβαρύνσεις ή και τόκοι). Στην πρόταση νόμου, προβλέπεται ρύθμιση της οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων καθορίζεται στις 54 δόσεις.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα αποτελέσει κίνητρο και μέτρο συμμόρφωσης όλων των επηρεαζόμενων αφού τους δίνεται η ευκολία αποπληρωμής της υποχρέωσής τους δεδομένων και των δυσκολιών που προκάλεσε η πρόσφατη οικονομική κρίση.

Το ΚΕΒΕ καλεί τη Βουλή που άρχισε να συζητά το θέμα, να δει θετικά τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου καθώς τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αναμένεται να επιφέρουν θετικές επιπτώσεις για την οικονομία, στα δημόσια οικονομικά.