ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αντιπροσωπία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου υπό τον Πρόεδρο κ. Φειδία Πηλείδη παρέδωσαν σήμερα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού την πρόταση τους για μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική.

Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η υποβοήθηση του κράτους στη χάραξη μιας Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής στοχεύοντας στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής ως μέρος της στρατηγικής πλαίσιο, για ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η μελέτη αποσκοπεί στην αναγέννηση των υφιστάμενων βιομηχανικών κλάδων αλλά και στην ανάπτυξη καινούργιων κλάδων και τεχνολογιών μέσα από την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η μελέτη καταρτίστηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ με την άμεση εμπλοκή των ίδιων των Βιομηχάνων οι οποίοι γνωρίζουν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του κλάδου. Πέραν της προσήλωσης στη βιομηχανική αναγέννηση σημειώνεται ιδιαίτερα και η ανάγκη μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ βιομηχανικού, συνδικαλιστικού, δημόσιου και ακαδημαϊκού τομέα με την ενεργό στήριξη του κράτους.

Η ανάγκη επανασχεδιασμού της βιομηχανικής πολιτικής της Κύπρου επιδιώκει τη διαφοροποίηση του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου, με την παραγωγή προϊόντων ψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της συνεχούς βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η μελέτη αγγίζει μεταξύ άλλων θέματα όπως τη βελτίωση των υποδομών και του υποστηρικτικού πλαισίου, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ, τη σωστή αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, τα θέματα της ενέργειας, το φορολογικό πλαίσιο, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μια σειρά άλλων μέτρων και ενεργειών που χρειάζεται να αναληφθούν ώστε να ενισχυθεί η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επαναφέρουν τη βιομηχανία στο επίκεντρο του νέου μοντέλου ανάπτυξης της ΕΕ όπως σκιαγραφήθηκε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 η μελέτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι και η χώρα μας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί.

Η σύνοψη της μελέτης