Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 863/2013.

T (807)