Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1140.

Τ (817)