Με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί είναι εμφανές ότι οι Κυπριακές επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν νέες μεθόδους και νέες πρακτικές για να προσελκύσουν επενδύσεις, να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους και να αναπτύξουν υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Βασιζόμενοι στην εμπειρία του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων διαφαίνεται ότι η πληροφόρηση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντλήσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή να αναπτύξουν προγράμματα και πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας και να εισάγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην εγχώρια ή/και διεθνή αγορά.

Για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής αδυναμίας, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τα Τοπικά Επιμελητήρια ετοίμασε ολοκληρωμένη πρόταση και η οποία έχει υποβληθεί προς το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού προς έγκριση. Η πρόταση του ΚΕΒΕ προβλέπει τη σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα που θα λειτουργεί με στόχο την έμπρακτη, άμεση και αποκεντρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ο φορέας αυτός θα προσπαθήσει να εισάξει την έρευνα και τα αποτελέσματα της, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες για εφαρμογή τους στην βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και την παραγωγική διαδικασία, και φυσικά για την προσέλκυση επενδύσεων.

Με τη λειτουργία του Κέντρου θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός και πρόσβαση των επιχειρήσεων στην πληροφόρηση, θα υπάρχει υποστήριξη και καθοδήγηση για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και εκμετάλλευση όλων των χρηματοδοτικών ευκαιριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπρόσθετα θα δοθεί η δυνατότητα σωστής δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και βελτίωση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Κέντρο στοχεύει να συνεργαστεί στενά με όλους τους υφιστάμενους οργανισμούς στήριξης όπως το ΙΠΕ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, τα Πανεπιστήμια και τα Υπουργεία και να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού.