Θετική ετήσια μεταβολή παρουσίασε το 2017 η παραγωγικότητα στην Κύπρο, με την παραγωγικότητα ως προς Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά απασχολούμενο να αυξάνεται κατά 0,5% και την παραγωγικότητα μετρούμενη ως ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας να αυξάνεται κατά 0,6% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για την παραγωγικότητα εργασίας το 2017, που δημοσιεύει το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), η μεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας οφείλεται σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,9% με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης κατά 3,4% στον αριθμό απασχολουμένων και 3,3% στις ώρες απασχόλησης.

Για την περίοδο 2015-2017 η παραγωγικότητα εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο) παρουσίασε αύξηση 0,4%, ενώ η παραγωγικότητα μετρούμενη ως προς το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας παρουσιάζει αύξηση 0,5%.

Όσον αφορά τα στοιχεία ανά τομέα, ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβολή στην παραγωγικότητας εργασίας (Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) ανά ώρα εργασίας), συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε από το 2015.

Το 2017 η παραγωγικότητα εργασίας του τομέα αυτού παρουσίασε αύξηση κατά 7,0%, η οποία οφείλεται σε αύξηση της ΑΠΑ κατά 12,9% και σε παράλληλη αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας κατά 5,5%.

Η παραγωγικότητα εργασίας του πρωτογενούς τομέα, όπου η ΑΠΑ αυξάνεται, ενώ οι ώρες εργασίας παραμένουν οι ίδιες, παρουσιάζει μικρότερη αύξηση ίση με 2,5%. Η παραγωγικότητα εργασίας του τριτογενούς τομέα παραμένει στάσιμη, αφού η αύξηση στην ΑΠΑ συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση στις ώρες εργασίας.

Αξιοσημείωτη είναι η θετική μεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας στον τομέα των κατασκευών, η οποία ανήλθε το 2017 στο 14,9% και οφείλεται σε αύξηση της ΑΠΑ του τομέα κατά 25% και αύξηση της απασχόλησης κατά 8,8%.

Οι τομείς των ξενοδοχείων και εστιατορίων, μεταποιητικών βιομηχανιών και χονδρικού και λιανικού εμπορίου παρουσίασαν επίσης θετική μεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας (ΑΠΑ ανά ώρα εργασίας) (5,7%, 3,7% και 2,6% αντίστοιχα), η οποία οφείλεται σε αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, με ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης σε μικρότερο ποσοστό.

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων παρουσίασε αρνητική μεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας, η οποία οφείλεται σε μείωση της ΑΠΑ του τομέα σε συνδυασμό με αύξηση της απασχόλησης. Ο τομέας μεταφορών και αποθήκευσης παρουσίασε, επίσης, αρνητική μεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας η οποία, όμως, οφείλεται σε αύξηση της απασχόλησης σε μεγαλύτερο βαθμό από την αύξηση της ΑΠΑ του τομέα.

Το 2017 η παραγωγικότητα εργασίας του συνόλου της οικονομίας της Κύπρου, υπολογίζεται σε €48.847 ανά απασχολούμενο και €27,38 ανά ώρα εργασίας (τρέχουσες τιμές).