Εισαγωγικά Σχόλια

Γενικά επικροτούμε την κατάργηση της χρέωσης μέγιστης ζήτησης αλλά επιθυμούμε να εκφράσουμε επιφυλάξεις για τον τρόπο καθορισμού των διάφορων χρονικών περιόδων και των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών καθώς επηρεάζουν την κοστοστρέφεια των διατιμήσεων.

Διαπιστώνεται ότι ισοπεδώνονται όλοι οι καταναλωτές αγνοώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά (συντελεστής φορτίου/ισχύος, μέγεθος κατανάλωσης κλπ.).

Θα ήταν χρήσιμο να δίνονταν τα δεδομένα βάση των οποίων έγιναν οι υπολογισμοί των συμβούλων και εξάχθησαν συμπεράσματα για τις διατιμήσεις. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί κατά πόσο στους υπολογισμούς λήφθηκε υπόψη ότι σταδιακά η κατανάλωση ρεύματος θα αυξηθεί, άρα και τα έσοδα της ΑΗΚ.

Πιο κάτω παραθέτουμε ειδικά σχόλια:

Αξιολόγηση επιπτώσεων από τις αλλαγές στις διατιμήσεις

Η παρουσιαζόμενη ως μείωση σε όλες ανεξαιρέτως τις διατιμήσεις, είναι παραπλανητική καθώς δεν περιλαμβάνει τη μείωση 8% στις υφιστάμενες διατιμήσεις δίνοντας διαφορετική εικόνα για τις πραγματικές επιπτώσεις από τις νέες διατιμήσεις (παρά το γεγονός ότι γίνεται σχετική αναφορά στο κείμενο). Με τη συμπερίληψη του 8% τότε σχεδόν οι μισές διατιμήσεις θα υποστούν αύξηση.

Προτεινόμενες κατηγορίες

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο επιβαρύνεται για τη συγκεκριμένη περίοδο του καλοκαιριού κυρίως λόγω των οικιακών καταναλωτών από τη χρήση κλιματιστικού.

Οι βιομηχανικοί καταναλωτές δεν έχουν περίοδο αιχμής το καλοκαίρι και είναι σταθεροί για ολόκληρο το χρόνο, καθώς τα πλείστα εργοστάσια εργάζονται ολόχρονα και μάλιστα κλείνουν τον Αύγουστο.

Άρα γιατί να υπάρχει χωριστή καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδος για τη βιομηχανία;

Κατά συνέπεια στις προτεινόμενες διατιμήσεις θα πρέπει οι βιομηχανικοί χρήστες να διαχωριστούν από τους υπόλοιπους, τόσο για τη Γενική Χαμηλή Τάση όσο και για τη Μεσαία Τάση. Εξάλλου το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το θέμα της διαφάνειας και κοστοστρέφειας.

Θα πρέπει να δοθούν οι καμπύλες φορτίου κάθε κατηγορίας πελατών ξεχωριστά ώστε να γίνει καλύτερη προσαρμογή των διατιμήσεων.

Περίοδος Αιχμής

Αναφέρετε ότι η περίοδος αιχμής είναι 9.00-23.00, ενώ τα στοιχεία που παραθέτετε καταδεικνύουν ότι ουσιαστικά η αιχμική περίοδος καλοκαιριού είναι από τις 10.00-19.00. Αυτό πιθανόν να επηρεάζει τον τρόπο υπολογισμού του πραγματικού κόστους, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι στους καλοκαιρινούς μήνες περιλαμβάνεται και ο Ιούνιος που έχει ηπιότερη επίδραση. Κανονικά ο Ιούνιος πρέπει να εξαιρεθεί από την καλοκαιρινή περίοδο και η περίοδος αιχμής να καθοριστεί από 10.00-18.00.

Άλλα στοιχεία των διατιμήσεων

Τα τέλη χρήσης δικτύου στα οποία κάνετε αναφορά δεν είναι αυτά που έχουν εγκριθεί από την ΡΑΕΚ. Ως εκ τούτου στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν καθυπολογισμό χρεώσεις που μπορεί να δίνουν διαφορετική εικόνα για τις πραγματικές χρεώσεις. Γι’αυτό θα πρέπει να εξετασθούν τα τέλη και να εγκριθούν από την ΡΑΕΚ. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί πως οριοθετούνται τα Δίκτυα Χαμηλής, Μέσης και Ψηλής τάσης για να διαπιστωθεί ότι οι χρεώσεις γίνονται με ορθολογιστικό τρόπο.

Προτεινόμενη απλοποίηση στις διατιμήσεις

Τα στοιχεία που παραθέτετε αναφέρονται σε ομαδοποίηση των διάφορων υφιστάμενων διατιμήσεων και οι μέσοι όροι των προτεινόμενων διατιμήσεων οδηγούν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να δινόταν ο μέσος όρος για κάθε υφιστάμενη διατίμηση ξεχωριστά.

Θα ήταν χρήσιμο για καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων από τις προτεινόμενες διατιμήσεις να δίνονταν στοιχεία για όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές (δεν ξεπερνούν τους 1000) ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα κατά πόσο υφίσταται μείωση ή αύξηση στην κάθε κατηγορία καταναλωτών.

Με τον τρόπο που έχουν ενοποιηθεί οι διατιμήσεις σε Γενική Χαμηλή Τάση και Μεσαία Τάση δεν μπορεί να γνωρίζουμε εάν οι εμπορικοί θα υποστούν μείωση και οι βιομηχανικοί καταναλωτές αύξηση.

RES

Μετά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, η παραγωγή των ΑΠΕ πρέπει να αγοράζεται από την ΑΗΚ -Προμήθεια στην τιμή που αγοράζει και τις υπόλοιπες ποσότητες ηλεκτρισμού.

Θερμοσυσσωρευτές /άρδευση

Η διατίμηση για τους θερμοσυσσωρευτές είναι προκλητικά άδικη, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι η ίδια η ΑΗΚ ενθάρρυνε τους καταναλωτές να εγκαταστήσουν θερμοσυσσωρευτές.

Επίσης η άρδευση υδάτων στηρίζει την ανάπτυξη της γεωργίας που προμηθεύει με πρώτες ύλες τη βιομηχανία, τον τουρισμό κλπ.

Γίνεται εισήγηση όπως επανέλθουν οι ώρες περιορισμού στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να διατηρηθούν οι συγκεκριμένες διατιμήσεις στα σημερινά επίπεδα.

Η διαφορά να θεωρηθεί ως παροχή επικουρικών υπηρεσιών λόγω του περιορισμού των ωρών και όχι να χρεωθεί ως ΥΔΩ.

Οδικός Φωτισμός

Η διατίμηση οδικού φωτισμού δεν περιλαμβάνει το κόστος της υπηρεσίας αλλαγής των λαμπτήρων που ισχύει με τη σημερινή διατίμηση. Εάν ληφθεί αυτό υπόψη ανεβάζει την αύξηση της διατίμησης στο περίπου 15%. Μείωση θα επέλθει με την επαναφορά της ενδιάμεσης περιόδου τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κρύα Εφεδρεία

Ο καθορισμός του reserve margin στο 20% είναι πολύ ψηλό και οδηγεί σε αύξηση του κόστους των διατιμήσεων. Ως εκ τούτου ένα ποσοστό 10% θα ήταν πιο ικανοποιητικό.