Από την 1η Ιανουαρίου 2015 εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο Κανονισμός ο οποίος ρυθμίσει τη χρήση, διάθεση και ανάκτηση φθοριούχων αεριών του θερμοκηπίου.

Περισσότερες πληροφορίες