Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλες τις βιομηχανίες ότι με βάση την Οδηγία 2011/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία, ετοιμάστηκαν προσχέδια Κανονισμών.

Διαβάστε περισσότερα