Το ΚΕΒΕ αποστέλλει σχετικό ερωτηματολόγιο ικανοποίησης στα πλαίσια της πολιτικής του για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του και προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση σας. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη Διοίκηση του Οργανισμού με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕΒΕ και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς εσάς.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ