Σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο της επιστολής που λάβαμε από το Τμήμα Τελωνείων, αναφορικά με το θέμα της Εξαγωγής Αποβλήτων. Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1418/2007 το οποίο επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις ανά είδος αποβλήτου, ανά χώρα τελικού προορισμού.

Περισσότερα