Ενημέρωση από τις εποπτευόμενες εταιρείες μέχρι τις 20 Απριλίου για το εάν διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca, ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε σχετική εγκύκλιο, αναφέρεται ότι η ΕK Κύπρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για εποπτεία της αγοράς και διασφάλιση της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών με την κείμενη νομοθεσία και δρώντας προληπτικά, επιθυμεί να ενημερώσει τους εποπτευόμενους οργανισμούς για τα εξής:

1. Με τη διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca, εμφανίζονται στο διαδίκτυο έγγραφα, ευρύτερα γνωστά ως «Panama Papers», τα οποία κάνουν αναφορά σε αριθμό προσώπων (νομικών και φυσικών) τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με φοροδιαφυγή, διαφθορά ή/και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Με βάση τα πιο πάνω και για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 58(δ) του περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμου του 2007-2016, βάσει του οποίου οι εποπτευόμενοι οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόζουν επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου με σκοπό τη παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι εποπτευόμενοι οργανισμοί καλούνται άμεσα να διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν:

i. Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca, είτε άμεσα, είτε μέσω οποιουδήποτε τρίτου προσώπου το οποίο την εκπροσωπεί ή ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας Mossack Fonseca.

ii. Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με πελάτες, οι οποίοι έχουν συσταθεί ή διοικούνται από την εταιρεία Mossack Fonseca ή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο την εκπροσωπεί ή ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας Mossack Fonseca.

iii. Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση μεοποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνεται στα υπό αναφορά έγγραφα.

Οι εποπτευόμενοι οργανισμοί θα πρέπει να ενημερώσουν την ΕΚ το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 για τα αποτελέσματα της διερεύνησης και για τα μέτρα που εφαρμόζουν, σχετικά με ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα Panama Papers, για συμμόρφωση με το άρθρο 58(δ) του περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμου του 2007-2016.